องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (1 ธค 65) Administrator 207
122 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 327
123 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 184
124 (ร้องเรียน) แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ หมู่ที่ 4 Administrator 156
125 ประมวลภาพโครงการ Big cleaning ประจำปี พ.ศ.2565 Administrator 69
126 ประกาศ รับสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดการประดิษฐ์กระทง ปี 65 Administrator 502
127 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี(การประดิษฐ์วัสดุของใช้งานต่างๆ) ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2566 Administrator 80
128 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 253
129 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปอาหาร) ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 203
130 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาสตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 187
131 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 244
132 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน ปีงบ 2566 Administrator 254
133 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1) Administrator 205
134 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยาผู้สูงอายุ ปีงบ 66 Administrator 206
135 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 167
136 ประกาศ สปสช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พีรยุทธ์ 136
137 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลท่านัด Administrator 166
138 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เม.ย.65 - ก.ย.65) Administrator 148
139 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เม.ย.65 - ก.ย.65) Administrator 167
140 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Administrator 145
141 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านการการชำระภาษีป้าย Administrator 142
142 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขออนญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร Administrator 142
143 (ร้องเรียน) แจ้งไฟฟ้าตก หมู่ที่ 3 Administrator 136
144 ประกาศ การขอรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ท่านัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 211
145 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 Administrator 224
146 (ร้องเรียน) แจ้งซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุม หมู่ที่ 2 Administrator 137
147 (ร้องเรียน) แจ้งรื้อถอนถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เนื่องจากชำรุด Administrator 196
148 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 218
149 ประกาศ เรื่อง การดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 231
150 ประกาศ เรื่อง การดำเนินงานโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ต.ท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 249

หน้า 5 จาก 9