องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) Administrator 114
122 รณรงค์คนท่านัด 'ทำบุญให้ได้บุญ ทำบุญลดขยะพลาสติก' Administrator 215
123 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) Administrator 110
124 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 123
125 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator 108
126 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy Administrator 280
127 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์ฉีดวัณซ๊นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2565 (15 ก.พ. - 2 มี.ค. 65) Administrator 44
128 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด จำนวน 3 อัตรา Administrator 131
129 ประกาศ โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ้นท์กระเป๋าผ้า) Administrator 296
130 เรื่อง การดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2565 Administrator 39
131 ประกาศ เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ โดยเด็ดขาดในพื้นท่ี่ตำบลท่านัด Administrator 29
132 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการนักท่อ่งเที่ยว 2565 พีรยุทธ์ 41
133 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 120
134 (ร้องเรียน) แจ้งสร้างพื้นออกมานอกตัวบ้านกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 4 Administrator 50
135 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 144
136 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (11 ม.ค. 2565) Administrator 117
137 ขั้นตอนและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนผู้พิการ Administrator 143
138 ประกาศ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 117
139 ประกาศ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 36
140 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 Administrator 178
141 รายงานผลการทดลองคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2564)ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 184
142 ตารางแผนการส่งน้ำรายสัปดาห์ฤดูแล้ง ประจำปี พ.ศ.2565 Administrator 166
143 ประกาศ เรื่อง ประกาศช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Administrator 91
144 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 Administrator 85
145 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ (เทศาลปีใหม่) ประจำปีประมาณงบ 2565 Administrator 111
146 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ Administrator 119
147 ประกาศผลนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 186
148 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 Administrator 146
149 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว Administrator 121
150 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) Administrator 159

หน้า 5 จาก 10