องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 แนวทางการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมาย กรณี มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดและกิจการประเภทอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข Administrator 111
152 แนวทางปฏิบัติสำหรับตลาดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator 127
153 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 159
154 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือก นายกอบต.และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด ใหม่ Administrator 183
155 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด Administrator 118
156 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.ท่านัด Administrator 151
157 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด Administrator 188
158 ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ปี 2564 Administrator 87
159 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปี 2564 Administrator 110
160 ประกาศ รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด Administrator 550
161 ประกาศ เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด Administrator 282
162 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบ 2564 Administrator 92
163 ประชาสัมพันธ์การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 91
164 ประกาศ เรื่อง การขอรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต. ปีงบ 2566 Administrator 122
165 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 176
166 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง Administrator 123
167 เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ Administrator 86
168 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนัหงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง Administrator 112
169 เปิดแล้ว...ศูนย์พักคอยชุมชนตำบลท่านัด ณ วิหารหลวงพ่อบ้านแหลม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี Administrator 465
170 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน Administrator 213
171 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง Administrator 278
172 ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Administrator 123
173 แจ้งผลการตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด Administrator 83
174 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator 181
175 ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ Administrator 91
176 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 167
177 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปีงบ 2564 Administrator 288
178 ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 147
179 ประกาศ เรื่องการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลสงกรานต์ 2564) Administrator 147
180 แจ้งผลการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างริมทางกระพริบบริเวณทางเข้ากำนันไพรัตน์ หงส์ศุภางค์พันธ์ Administrator 80

หน้า 6 จาก 10