องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย อุทุมพร 224
242 ประกาศ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อุทุมพร 134
243 ประกาศ เรื่อง ห้ามเผาไร่นาขยะโดยเด็ดขาดในพื้นที่ตำบลท่านัด อุทุมพร 149
244 ประกาศ เรื่อง ประกาศจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลท่านัด Administrator 120
245 ไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยว Administrator 122
246 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูอายุและพิการ Administrator 131
247 ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 150
248 ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ อุทุมพร 156
249 ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 อุทุมพร 458
250 ฐานข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย Administrator 132
251 ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อุทุมพร 162
252 ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อุทุมพร 163
253 ประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 อุทุมพร 178
254 ประกาศ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 อุทุมพร 177
255 ประกาศ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราบต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 อุทุมพร 165
256 ประกาศ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 อุทุมพร 154
257 ประกาศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2561 อุทุมพร 189
258 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการคตลาด พ.ศ.2561 อุทุมพร 163
259 ประกาศ เรื่อวฃง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561 อุทุมพร 200
260 ประกาศ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต ต.ท่านัด พ.ศ.2561 อุทุมพร 140
261 ประกาศ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขต ต.ท่านัด พ.ศ.2561 อุทุมพร 144
262 ประกาศ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 อุทุมพร 156
263 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561 อุทุมพร 157
264 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 อุทุมพร 176
265 ประกาศ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 อุทุมพร 162
266 ประกาศ เรื่อง การกำหนดส่วราชการ การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งส่วนราชการภายในฯ อุทุมพร 166
267 ประกาศ เรื่อง มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อุทุมพร 172
268 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) อุทุมพร 167
269 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อุทุมพร 138
270 คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียบ/ร้องทุกข์ อุทุมพร 183

หน้า 9 จาก 10