องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 สถานที่ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น อบต.ท่านัด Administrator 94
182 เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมก้นจีบ Administrator 95
183 วิธีการแปรรูปมะพร้าว ม.2 ต.ทา่นัด Administrator 89
184 ข้อมูลลานกีฬาสนามกีฬา ในเขตพื้นที่ ต.ท่านัด Administrator 91
185 ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย อุทุมพร 113
186 ประกาศ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อุทุมพร 81
187 ประกาศ เรื่อง ห้ามเผาไร่นาขยะโดยเด็ดขาดในพื้นที่ตำบลท่านัด อุทุมพร 92
188 ประกาศ เรื่อง ประกาศจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลท่านัด Administrator 70
189 ไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยว Administrator 69
190 ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปี 2562 อุทุมพร 86
191 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูอายุและพิการ Administrator 77
192 ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 96
193 สรุปผลการติดตามผลการให้บริการ ในภาพรวมและปรับปรุงคุณภาพให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปี 2561 อุทุมพร 90
194 สรุปผลปรับปรุงคุณภาพให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด อุทุมพร 90
195 ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ อุทุมพร 108
196 ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 อุทุมพร 204
197 ฐานข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย Administrator 77
198 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA อุทุมพร 73
199 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ ปี2561 อุทุมพร 108
200 ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อุทุมพร 111
201 ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อุทุมพร 115
202 ประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 อุทุมพร 126
203 ประกาศ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 อุทุมพร 122
204 ประกาศ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราบต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 อุทุมพร 111
205 ประกาศ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 อุทุมพร 103
206 ประกาศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2561 อุทุมพร 123
207 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการคตลาด พ.ศ.2561 อุทุมพร 117
208 ประกาศ เรื่อวฃง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561 อุทุมพร 148
209 ประกาศ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต ต.ท่านัด พ.ศ.2561 อุทุมพร 98
210 ประกาศ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขต ต.ท่านัด พ.ศ.2561 อุทุมพร 103

หน้า 7 จาก 8