ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด

พิมพ์

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ท่านัด

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**