องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รณรงค์จัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ท่านัด

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565  นายสมบัติ เพ็ญศรี นายกอบต.ท่านัด ได้มอบถังขยะเปียกให้กับผู้นำชุมชน ทุกหมู่ เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้ครบทุกครัวเรือน

ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิิากาศของกระทรวงมหาดไทย  เพื่อลดภาวะโลกร้อยควบคู่กับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม

alt  alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt