องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

 

ตราเครื่องหมาย
alt
ตราเครื่องหมาย
      เป็นรูปวงรีซ้อนกัน 2 ชั้น มีรูปคนพายเรืออยู่ในลำคลองที่น้ำใสสะอาดท่ามกลางพื้นที่สวนผักและผลไม้ที่สมบูรณ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประชาชนในตำบลท่านัด จะประกอบอาชีพเกษตรกร ทำพืชสวนทางการเกษตรและผลไม้  เช่นสวนองุ่น สวนมะนาว สวนฝรั่ง ซึ่งแสดงถึงพืชเศรษฐกิจของตำบล และรูปผลไม้ตลอดแนวริมคลอง
 ความหมาย
     สีเขียว             หมายถึง เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติที่เงียบสงบ
      สีเหลือง           หมายถึง เป็นชุมชนแห่งความสงบสุขและปลอดภัย
     คนพายเรือ       หมายถึง ชาวสวนที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรของตำบลท่านัดมาตั้งแต่อดีต
     ต้นผลไม้          หมายถึง วิถีชาวบ้านของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกองุ่นเป็นหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลท่านัด
     อบต.ท่านัด       หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
     อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี    หมายถึง ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 ความหมายโดยรวมของตราเครื่องหมายของ อบต.ท่านัด
     หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกร วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพที่สุจริตของประชาชน อันจะส่งผลให้ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม และนำพาให้เกิดเป็นชุมชนแห่งความจงรักภักดี สงบสุข และปลอดภัย
สีประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
      คือ  สีเขียว  สีเหลือง
ขนาดของตราเครื่องหมาย
     เส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง  5  ซ.ม.