องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
พิมพ์
อาชีพ
     -การประกอบอาชีพ
       ประชากรในตำบลท่านัดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนไม้ยืนต้นเป็นอาชีพหลัก โดยมีองุ่น และมะพร้าวเป็นพืชหลัก รองลงมาคือ มะนาว ฝรั่ง มะม่วง ชมพู่ มะละกอ มีการนำสวนไม้ล้มลุกยางส่วน เช่น กล้วยไม้ แก้วมังกร และมีการประกอบอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพรองรายได้ของประชากรอยู่ในเกณฑ์ดี  อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น โรงงานผลิตซีอิ้ว  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  ตลาดโลตัส เป็นต้น
     
สภาพเศรษฐกิจของประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด  โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับทิศทางเศรษฐกิจในพื้นที่พบว่า มีอัตราการขยายตัวพอประมาณ  ในส่วนรายได้ของประชากรพยว่า
          -ครัวเรือนมีรายได้ไม่ต่ำกว่า  555,549 บาทต่อปี
          -ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้  ร้อยละ 5.05
     ประชากรในตำบลท่านัดส่วนใหญ่ประกอบกาชีพเกษตรกรรมทำสวน  จำนวน 1,847 คน  รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 1,350 คน และกำลังศึกษา จำนวน 819 คน  ตามลำดับ
     (ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก (จปฐ. ประจำปี 2559)
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
     alt  ปั้มน้ำมันและก๊าซ      จำนวน    2  แห่ง
     alt  โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน    2  แห่ง