องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
พิมพ์
altข้อมูลด้านสังคม
     -จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2559)
          ในเขต อบต.ท่านัด มีประชากรทั้งหมด  จำนวน 7,032 คน  แยกเป็น ชาย 3,392 คน  หญิง 3,653 คน  มีครัวเรือนทั้งหมด 2,092 ครัวเรือน  ซึ่งจำนวนประชากรตำบลท่านัด ระหว่างปี พ.ศ.2557-2559  มีแนวโน้มอัตราลดลง ไม่เกินร้อยละ 1 ทุกปี  แต่จำนวนครัวเรือน ระหว่างปี พ.ศ.2557-2559  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ทุกปี  แสดงให้เห็นว่า มีการแยกครัวเรือนแต่ไม่มีการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น  ประกอบผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากเสียชีวิตเพิ่มขึ้น  ทำให้ประชากรลดลงตามลำดับ

altการศึกษา
     -มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ท่านัด  จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
          -สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ท่านัด โดยมีนายวรากุล  หงส์เทียน  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
          -สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี (สพฐ.) เขต 2 จังหวัดราชบุรี  จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
                 1.โรงเรียนบ้านรางสีหมอก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 โดยมีนางปิยนุช  โรจนกุล  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
                 2.โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 โดยมีนายบุญฤทธิ์  เกียรติมงคล  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
           -สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของกรมการศาสนา  จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอมรญาติสมาคม  โดยมีนายบุญฤทธิ์  เกียรติมงคล  เป็นประธารศูนย์ฯ
           -สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด  จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสีหมอก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 โดยมีนางสาวปิยะพร  ไมตรีจิตต์  รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์

altสถาบันและองค์การทางศาสนา
     อบต.ท่านัด  มีสถานที่สำคัญทางศาสนา ดังนี้
          -วัดในพื้นที่ ต.ท่านัด  ได้แก่ วัดอมรญาติสมาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 โดยมี พระครูอมรวิสุทธาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส
          -ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ วิหารหลวงพ่อบ้านแหลม หรือโรงเจเทียนอี่ตั๊ว 
     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99.92  ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.06 และศาสนาอื่น 0.02  ของจำนวนประชากรตำบลท่านัด 

altการสาธารณสุข
     -มีหน่วยงาน