องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
การคมนาคม
     การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน ถนนสายหลัก คือถนนบางแพ-สมุทรสงคราม มีรถเมล์สายดำเนินสะดวกผ่าน
alt

การโทรคมนาคม
     มีตู้สาธารณะ  จำนวน  17  แห่ง
     alt  หมู่ที่  1  จำนวน  1  แห่ง
     alt  หมู่ที่  2  จำนวน  3  แห่ง
     alt  หมู่ที่  3  จำนวน  1  แห่ง
     alt  หมู่ที่  4  จำนวน  1  แห่ง
     alt  หมู่ที่  5  จำนวน  1  แห่ง

alt

การไฟฟ้า
     มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน
alt

การประปา
     มีน้ำประปาหมู่บ้าน ใช้ครบทุกหลังคาเรือน
alt

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
     alt  คลองส่งน้ำ  จำนวน  25  สาย
           อาทิเช่น คลองมอญ , คลองหลวง เป็นต้น จะมีขนาดคลองใหญ่ กว้าง ส่วนคลองอื่นที่ไม่ใช่คลองหลัก เช่น คลองฮกเกี้ยน