องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

ประธานสภาอบต.
นายพิทักษ์  ปุจฉาการ
ประธานสภา อบต.ท่านัด


รองประธานสภาอบต.
นายกำพล  จันทร์งาม
รองประธานสภา อบต.
 
alt
นางสาวกุลนิษฐ์  จันทร์แพง
เลขานุการสภา อบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
สมาชิกสภาอบต.
นายปิยวัฒน์  เกษรเทียน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
alt
ว่าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.
นายสายัณห์  จันทร์มงคลชัย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต.
นายบัณฑิต  สุดใจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นายสุชาติ  ชิ้นประกอบเกิด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
alt
ว่าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นายวัฒนสันต์  ตั๊นธรรม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสมศักดิ์  แพรประไพพันธ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
นางรัชฏาภรณ์  ซื่อสัตย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นายกิตติศักดิ์  ทองระหง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นายเชาวลิต  ธาดาสกุลอุดม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
alt
ว่าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาอบต.
นายจรินทร์  จันทร์เจือศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
 
สมาชิกสภาอบต.
นายมนตรี  เกษตรธนสิน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8