องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
alt
นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

รองปลัดอบต.
นางสาวศุภางค์ สุขเสริมศาล
รองปลัด อบต.

นายพีรยุทธ์ สิริธนาวณิชย์ บุคลากร
นายพีรยุทธ์ สิริธนาวณิชย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางสาวฐิติภา เอี่ยมขำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

นางสาวฐิติภา เอี่ยมขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

alt

นายฉัตรชัย ภิริยะกากูล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวปนัดดา อุ่นเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปนัดดา อุ่นเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

alt

นายกมล สุดสาคร
พนักงานขับรถ

นางสาวอุทุมพร  เจริญสกุล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอุทุมพร เจริญสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt

-ว่าง-
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสัมพันธ์ นิลอ่อน
พนักงานประจำรถขยะ
alt
นายพิศนุ อัตโสภณวัฒนา
ยาม
alt
นายวรพล สิงห์ชัย

คนงานทั่วไป
นายปรีชา  วีระหงษ์ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายปรีชา วีระหงษ์
นักการภารโรง
นายจ้อย แหยมพราม
พนักงานประจำรถขยะ


นางสาวสุธาดา สิงห์ภมร
คนงานทั่วไป

alt

นางสาวนริศรา ตันตระกูล
คนงานทั่วไป

alt

-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

                                          alt

                                   -
                                     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง