องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

alt

นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

โทร. 081-9441586

รองปลัดอบต.
นางสาวศุภางค์ สุขเสริมศาล
รองปลัด อบต.

โทร. 095-2544155

alt

นายพีรยุทธ์ สิริธนาวณิชย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

alt

นางสาวอ้อมดาว คำยอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

alt

นายฉัตรชัย ภิริยะกากูล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวปนัดดา อุ่นเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปนัดดา อุ่นเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

alt

ว่าง
นิติกร

 

alt
นายวรพล สิงห์ชัย

พนักงานขับเคลื่อนจักรกล ขนาดกลาง

alt
นายเกื้อกูล จินดามรกต

พนักงานขับเคลื่อนจักรกล ขนาดกลาง

alt

นายกมล สุดสาคร
พนักงานขับรถ

alt

นางสาวอุทุมพร เจริญสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt

นายสาโรช แซ่ลิ้ม

พนักงานประจำรถขยะ

alt

นางสาวนริศรา ตันตระกูล
คนงานทั่วไป

alt

ว่าง
ยาม

alt

นายภาสกร วีระหงษ์
นักการภารโรง

นายจ้อย แหยมพราม
พนักงานประจำรถขยะ

alt

นางวรรณา ภู่เหมา
คนงานทั่วไป

alt

นายเจน กล่อมจิต
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

alt

ว่าง
คนงานทั่วไป