องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

alt

นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

โทร. 081-9441586

alt
นางสาวศุภางค์ สุขเสริมศาล
รองปลัด อบต.

โทร. 095-2544155

alt
นายพีรยุทธ์ สิริธนาวณิชย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

alt

-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

alt

นายฉัตรชัย ภิริยะกากูล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

alt
นางสาวปนัดดา อุ่นเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

alt

-ว่าง-
นิติกร

alt

ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

alt
นายวรพล สิงห์ชัย
พนักงานขับเคลื่อนจักรกล ขนาดกลาง

alt
นายวรภพ จวนกระจ่าง
พนักงานขับเคลื่อนจักรกล ขนาดกลาง

alt
นายกมล สุดสาคร
พนักงานขับรถ

alt
นางสาวอุทุมพร เจริญสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt
นาวสาวพรพรรณ วิลาวรรณ
คนงาน

alt
นายณรงค์ชัย จันทร์ลอยนภา
คนงาน

alt
-ว่าง-
ยาม

alt
-ว่าง-
นักการ


นายจ้อย แหยมพราม
พนักงานประจำรถขยะ

alt
นายอลงกต จึงสวัสดิ์
พนักงานประจำรถขยะ

alt
นายชัยยะ สมบูรณ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

alt
-ว่าง-
คนงาน