องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

วิสัยทัศน์

อีเมล พิมพ์ PDF
 
วิสัยทัศน์ (Vission)
“โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอได้มาตรฐานทั่วถึง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)
          1. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
            2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
            3. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
            5. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
            6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          7. ด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพส่งเสริมสุขภาพของของผู้สูงอายุคนพิการเยาวชนมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ประชาชนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนสร้างสังคมน่าอยู่
6.การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
7.ประชาชนมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
8.การขนส่งผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดได้โดยสะดวก
9.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน
10. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งน้ำ
11. การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
12. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับต่างๆ
13. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
14. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
15. ประชาชนมีได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเกษตรมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
16.ประชาชนมีความจงรักภักดีและสามัคคีกัน
17. ประชาชนร่วมสืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
18.การบริหารงานทั่วไปการบริหารงานบุคลากรบริหารงานคลังเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
19.ประชาชนได้รับความสะดวกและทราบถึงบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
 
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนได้รับสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้เพิ่มขึ้น
5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่านัด
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กนักเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
7. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
8. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
 
 
ค่าเป้าหมาย
1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน
2. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
5. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
กลยุทธ์
1. พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการสาธารณสุขงานสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมอาชีพ และฝึกอาชีพให้กับประชาชน
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ พัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบประปา
3.ส่งเสริมสนับสนุน เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมประชาธิปไตย รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการผลิต  ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อบริโภค
6.ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน สนับสนุนอนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
 
          1. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
            2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
            3. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
            5. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
            6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          7. ด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี