องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2565 Administrator 3
2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 5
3 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปี64 Administrator 41
4 รายงานผลแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 63-มีนาคม 64 Administrator 91
5 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64) Administrator 135
6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 78
7 เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 84
8 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปี63 Administrator 89
9 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน อบต.ท่านัด Administrator 91
10 สรุปผลประเมินกาจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 81
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน อุทุมพร 111
12 ประขาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ท่านัด ครั้งที่ 2 ปี2561 อุทุมพร 105
13 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 อุทุมพร 101
14 ประขาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ท่านัด ครั้งที่ 3 ปี 2561 อุทุมพร 79
15 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่านัด พ.ศ.2559 อุทุมพร 196
16 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต.ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. อุทุมพร 170