องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 2566 Administrator 59
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการคลัง 2566 Administrator 55
3 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Administrator 56
4 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง Administrator 57
5 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติแทนปลัด อบต. Administrator 212
6 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด-อบต. Administrator 136
7 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนปลัด อบต. Administrator 188
8 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ Administrator 170
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน Administrator 250
10 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต. Administrator 164
11 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อภัยสุขภาพ Administrator 156
12 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 122
13 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 122
14 ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล Administrator 149
15 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2563 Administrator 221
16 ประกาศ เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ปี64 Administrator 193
17 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี 2564 Administrator 160
18 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 215
19 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล อุทุมพร 294
20 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2563 Administrator 202
21 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ปีงบประมาณ 2563 Administrator 206
22 มอบอำนาจให้ปลัดปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 189