องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 Administrator 2
2 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง ปีงบประมาณ 2564 Administrator 1
3 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2564 Administrator 7
4 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 Administrator 4
5 ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล Administrator 22
6 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2563 Administrator 12
7 ประกาศ เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ปี64 Administrator 24
8 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี 2564 Administrator 26
9 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 36
10 มาตราฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง Administrator 19
11 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล อุทุมพร 50
12 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2563 Administrator 10
13 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ปีงบประมาณ 2563 Administrator 16
14 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2562 Administrator 13
15 มอบอำนาจให้ปลัดปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 44
16 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง อุทุมพร 41
17 ประกาศ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) อุทุมพร 47
18 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 53
19 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎบัติงานของพนักานจ้าง ประจำปี 2562 อุทุมพร 141
20 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 อุทุมพร 39
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ท่านัด อุทุมพร 44
22 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อุทุมพร 65
23 เอกสารประชาสัมพันธ์การลา อุทุมพร 76
24 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล อุทุมพร 57
25 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อุทุมพร 62

หน้า 1 จาก 2