องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง Administrator 36
2 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง Administrator 29
3 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี Administrator 21
4 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติแทนปลัด อบต. Administrator 99
5 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด-อบต. Administrator 58
6 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนปลัด อบต. Administrator 62
7 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. Administrator 77
8 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต. Administrator 63
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองช่าง Administrator 83
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา Administrator 85
11 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ Administrator 64
12 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน Administrator 81
13 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต. Administrator 70
14 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อภัยสุขภาพ Administrator 69
15 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 63
16 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 65
17 คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง Administrator 118
18 คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง Administrator 365
19 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด Administrator 132
20 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน Administrator 192
21 ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล Administrator 91
22 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2563 Administrator 125
23 ประกาศ เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ปี64 Administrator 121
24 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี 2564 Administrator 105
25 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 156

หน้า 1 จาก 3