องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง Administrator 19
2 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง Administrator 16
3 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี Administrator 8
4 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติแทนปลัด อบต. Administrator 64
5 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด-อบต. Administrator 40
6 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนปลัด อบต. Administrator 39
7 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. Administrator 55
8 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต. Administrator 45
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองช่าง Administrator 61
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา Administrator 60
11 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ Administrator 38
12 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน Administrator 54
13 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต. Administrator 49
14 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อภัยสุขภาพ Administrator 52
15 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 53
16 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 54
17 คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง Administrator 93
18 คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง Administrator 321
19 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด Administrator 112
20 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน Administrator 138
21 ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล Administrator 83
22 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2563 Administrator 105
23 ประกาศ เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ปี64 Administrator 105
24 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี 2564 Administrator 96
25 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 144

หน้า 1 จาก 3