องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 Administrator 3
2 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 Administrator 7
3 ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (25 เม.ย.65) Administrator 10
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 17
5 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2(ประมาณการ) ปี 2565 Administrator 17
6 รายงานผลการดำเนินการตามไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 Administrator 11
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1(ประมาณการ) ปี 2565 Administrator 19
8 ประกาศ โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 /64 29 ธ.ค. 63 Administrator 8
9 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 Administrator 30
10 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 Administrator 32
11 รายงานผลการดำเนินการตามไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 Administrator 38
12 งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2564 Administrator 8
13 หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 Administrator 28
14 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 Administrator 15
15 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (รายรับ-รายจ่าย) Administrator 2
16 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 Administrator 3
17 รายงานผลการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 Administrator 3
18 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 Administrator 31
19 ประกาศ โอนงบประมาณ ครั้งที่ 4/64 ลว.15 ส.ค. 2564 Administrator 4
20 ประกาศ โอนงบประมาณ ครั้งที่ 3/64 ลว.11 ส.ค. 2564 Administrator 4
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 Administrator 35
22 ประกาศ โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2/64 ลว.7 มิ.ย. 64 Administrator 7
23 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 Administrator 63
24 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 Administrator 61
25 รายงานของผู้สอบบัญชีฯ งบแสดงฐานะพร้อมหมายเหตุ-หลังแก้ยอดยกมา และแก้ไขปี 2563 Administrator 59

หน้า 1 จาก 2