องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี64 Administrator 75
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2564 Administrator 64
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น(Zero Tolerance) Administrator 64
4 กิจกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ประจำปี 2563 Administrator 18
5 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก Administrator 40
6 กิจกรรมการจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ปีงบ 2562 (แห่เทียนเข้าพรรษา) Administrator 82
7 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย Administrator 116
8 กิจกรรม ออกปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ Administrator 75
9 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ใส่ทรายอะเบทให้ประชาชนในหมู่บ้าน Administrator 69
10 โครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบ 2563 Administrator 43
11 กิจกรรม อสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง Administrator 51
12 ค.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2563 Administrator 60
13 โครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพคนพิการ ปี 2563 Administrator 27
14 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี (การประดิษฐ์ลวดดัด) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อุทุมพร 89
15 กิจกรรม ตรวจสุขภาพวัดเบาหวาน ความดันคัดกรองโรค Administrator 49
16 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำลท่านัด ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 อุทุมพร 57
17 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ต.ท่านัด วันที่ 31 ตุลาคม 2562 อุทุมพร 100
18 โครงการร่วมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อความพอเพียง วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 อุทุมพร 64
19 ผวจ.รบ. เข้าตรวจสอบปัญหาเรื่องร้องเรียนน้ำเสีย ม.8 ต.ท่านัด ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 อุทุมพร 67
20 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนประชากรให้เลี้ยงปลากินลูกน้ำ ปลูกพืชไล่ยุง Administrator 285
21 กิจกรรม ออกสำรวจการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน Administrator 46
22 กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ณ วัดอมรญาติสมาคม วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อุทุมพร 50
23 เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ปี 2562 Administrator 45
24 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบ 2562 Administrator 43
25 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น วันที่ 13 ธค 2561 อุทุมพร 60
26 ประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 23 พย 61 อุทุมพร 44
27 บริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ม.8 วันที่ 23 เมษายน 2561 อุทุมพร 50
28 บริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ม.2 วันที่ 19 เมษายน 2561 อุทุมพร 46
29 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 อุทุมพร 60
30 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อุทุมพร 71

หน้า 1 จาก 2