องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี64 Administrator -
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2564 Administrator -
3 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก Administrator 21
4 กิจกรรมการจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ปีงบ 2562 (แห่เทียนเข้าพรรษา) Administrator 26
5 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี (การประดิษฐ์ลวดดัด) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อุทุมพร 55
6 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย Administrator 59
7 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำลท่านัด ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 อุทุมพร 28
8 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ต.ท่านัด วันที่ 31 ตุลาคม 2562 อุทุมพร 39
9 โครงการร่วมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อความพอเพียง วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 อุทุมพร 29
10 ผวจ.รบ. เข้าตรวจสอบปัญหาเรื่องร้องเรียนน้ำเสีย ม.8 ต.ท่านัด ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 อุทุมพร 29
11 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนประชากรให้เลี้ยงปลากินลูกน้ำ ปลูกพืชไล่ยุง Administrator 143
12 กิจกรรม ออกสำรวจการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน Administrator 21
13 กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ณ วัดอมรญาติสมาคม วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อุทุมพร 32
14 กิจกรรม ออกปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ Administrator 32
15 กิจกรรม ตรวจสุขภาพวัดเบาหวาน ความดันคัดกรองโรค Administrator 16
16 เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ปี 2562 Administrator 17
17 กิจกรรม อสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง Administrator 15
18 ค.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2562 Administrator 29
19 โครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบ 2562 Administrator 22
20 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ใส่ทรายอะเบทให้ประชาชนในหมู่บ้าน Administrator 30
21 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบ 2562 Administrator 19
22 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น วันที่ 13 ธค 2561 อุทุมพร 28
23 ประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 23 พย 61 อุทุมพร 27
24 บริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ม.8 วันที่ 23 เมษายน 2561 อุทุมพร 33
25 บริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ม.2 วันที่ 19 เมษายน 2561 อุทุมพร 29
26 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 อุทุมพร 40
27 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อุทุมพร 53
28 โรงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อุทุมพร 32
29 โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 อุทุมพร 49
30 โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลท่านัด วันที่ 10 พฤาภาคม 2561 อุทุมพร 28

หน้า 1 จาก 2