องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 8
2 ประกาศ เรื่อง รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ Administrator 2
3 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผล ของ อบต.ท่านัด Administrator 1
4 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 2
5 ประกาศ เรื่อง รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้เข้าสอบคัดเลือกที่ประสงค์เข้ารับอบรมตาม ค.อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น Administrator 1
6 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกที่ประสงค์เข้ารับอบรมตาม ค.อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น Administrator 1
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ปี 2563 Administrator 1
8 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตาม ค.อาสาสมัครบริบางท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น Administrator 2
9 ค.ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบ 2562 Administrator 3
10 ค.การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ปีงบ 2562 (แห่เทียนเข้าพรรษา) Administrator 6
11 รายนงานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียพืนที่ตำบลท่านัด 25 มิย 63 Administrator 2
12 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) ปีงบ 2563 Administrator 4
13 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.ส่เงสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชน ต.ท่านัด ครั้งที่ 3 ปีงบ 2563 Administrator 5
14 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.แบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ ปีงบ 2563 Administrator 6
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างรางสีหมอก อุทุมพร 12
16 ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาปิดเรียนของ ศพด บ้านรางสีหมอก อีก 15 วัน เนื่องจากเหตุพิเศษ อุทุมพร 13
17 ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ อุทุมพร 12
18 ประกาศ เรื่อง การดำเนิน ค.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 63 อุทุมพร 10
19 ประกาศ เรื่อง การดำเนิน ค.ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนตำบลท่านัด ปี 63 อุทุมพร 11
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 อุทุมพร 14
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อุทุมพร 20
22 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต. อุทุมพร 15
23 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ท่านัด อุทุมพร 18
24 ประกาศ เรื่อง การดำเนินค.ฝึกอบรมการประกอบอาชีพและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ต.ท่านัด ปีงบ 63 อุทุมพร 10
25 ประกาศ เรื่อง การดำเนินค.พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปีงบ 63 อุทุมพร 11
26 ประกาศ เรื่อง การดำเนินค.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสตรี ปีงบ 63 อุทุมพร 8
27 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของสตรี ปีงบ 2563 Administrator 4
28 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.ฝึกอบรมการประกอบอาชีพและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ต.ท่านัด ปีงบ 2563 Administrator 5
29 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปีงบ 2563 Administrator 2
30 ประกาศ เรื่อง การดำเนินค.ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ 63 อุทุมพร 14

หน้า 1 จาก 6