องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) กรณีมีคุณสมบัติตามนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Administrator -
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้าง และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 3
3 ประกาศเรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม)กรณีมีคุณสมบัติตามนัยข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 (การปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได) Administrator 15
4 ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้าง และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 13
5 ประกาศยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 Administrator 9
6 ประกาศ เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 10
7 ประกาศผลคะแนน ITA2566 Administrator 19
8 ประกาศเรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพตา และป้องกันภาวะความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 Administrator 20
9 วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 Administrator 9
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Administrator 600
11 ประกาศ สปสช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 1 Administrator 21
12 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่านัดออกกำลังกาย Administrator 25
13 ประกาศ รายงานผลการประเมินนมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของ อบต.ท่านัด ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator 84
14 ประกาศผลคะแนนสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 27
15 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 24
16 วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 Administrator 10
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 29
18 รายงานฐานข้อมมูลภูมิปัญญา Administrator 19
19 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ Administrator 282
20 ประกาศการดำเนินการโครงการแบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 25
21 ประกาศการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 31
22 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2560-2565 อุทุมพร 297
23 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2560-2565 อุทุมพร 151
24 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 41
25 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 172
26 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองช่าง,กองการศึกษาและวัฒนธรรม) Administrator 49
27 ประกาศ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง Administrator 37
28 วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 Administrator 9
29 ประกาศการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัมนากายและจิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 31
30 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) Administrator 33

หน้า 1 จาก 9