องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 การดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยาผู้สูงอายุ ปีงบ 2564 Administrator 132
212 ประกาศขอรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 42
213 ประกาศ เรื่อง รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ Administrator 157
214 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผล ของ อบต.ท่านัด Administrator 139
215 ประชาสัมพันธ์ผลการร้องเรียน เรื่อง ความเดือดร้อนน้ำเน่าเสียบริเวณคลองมอญ คลองฮกเกี้ยน คลองซีอิ้ว คลองหลวง คลองตาลักษณ์ คลองวัดอุบล คลองต้นหว้า และคลองบันได Administrator 120
216 รายนงานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียพืนที่ตำบลท่านัด 25 มิย 63 Administrator 123
217 ติดต่ออบต Administrator 1717
218 คำสั่ง 1426/63 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ฉ.4 อุทุมพร 546
219 คำสั่ง 1371/63 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ฉ.3 อุทุมพร 232
220 คำสั่ง 1264/63 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ฉ.2 อุทุมพร 246
221 คำสั่งจังหวัดราชบุรี 1225/2563 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ฉ.1 อุทุมพร 293
222 ประชาสัมพันธ์โครงการที่อ้านหนังสือท้องถิ่น บ้านรักการอ่าน Administrator 163
223 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่คิดคั้งตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 Administrator 154
224 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและแหล่งเรียนรู้ชุมชน Administrator 129
225 ประชาสัมพันธ์ผลการร้องเรียน เรื่อง ความเดือดร้อนจากผักตบชวา บริเวณคลองโรงเรียนอภิบาลกุลบุตร Administrator 130
226 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ท่านัด อุทุมพร 142
227 จุดอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว Administrator 106
228 ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลท่านัด Administrator 114
229 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 105
230 มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผูัปกครองของ ศพด.บ้านรางสีหมอก Administrator 604
231 แผนปฏิบัติการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563 Administrator 149
232 ฐานข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตตำบลท่านัด Administrator 132
233 เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 อุทุมพร 149
234 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อุทุมพร 122
235 รายชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ Administrator 414
236 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินผลพนักงานส่วนตำบล อุทุมพร 146
237 แหล่งท่องเที่ยวใน ต.ท่านัด Administrator 134
238 แหล่งเรียนนรู้ชุมชนตำบลท่านัด ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ม.2 Administrator 150
239 เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมก้นจีบ Administrator 151
240 วิธีการแปรรูปมะพร้าว ม.2 ต.ทา่นัด Administrator 151

หน้า 8 จาก 10