องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก Administrator 236
92 ค.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปีงบ 2566 Administrator 131
93 ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภา อบต.ท่านัด Administrator 141
94 บัญชีรายชื่อศูนย์กีฬาตำบลท่านัด Administrator 179
95 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) Administrator 164
96 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง ประเภท ของพนักงานจ้างให้สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนดฯ Administrator 120
97 ประกาศ เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ โดยเด็ดขาดในพื้นท่ี่ตำบลท่านัด Administrator 71
98 เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 115
99 เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปีงบ 2566 Administrator 130
100 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 341
101 รณรงค์ "สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์" Administrator 454
102 ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนและสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการขึ้นทะเบียบผู้พิการ Administrator 43
103 เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 170
104 เรื่อง การดำเนินการโครงการลดการเกิดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 127
105 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator 302
106 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภค บริโภค Administrator 21
107 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2566 พีรยุทธ์ 108
108 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา ประจำปี2566 พีรยุทธ์ 176
109 รายงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2565 Administrator 385
110 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 120
111 ประกาศการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 144
112 No Gift Policy "งดให้ งดรับ" Administrator 193
113 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. Administrator 297
114 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง คบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 (ซอยศาลอั้งเสี่ย ช่วงที่2) Administrator 145
115 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6 Administrator 179
116 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมลคล Administrator 145
117 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมหน่วยงานเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 113
118 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator 149
119 เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการใใช้และสวมใสผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ Administrator 127
120 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (1 ธค 65) Administrator 162

หน้า 4 จาก 11