องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยาผู้สูงอายุ ปีงบ 66 Administrator 85
92 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 65
93 ประกาศ สปสช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พีรยุทธ์ 34
94 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลท่านัด Administrator 55
95 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เม.ย.65 - ก.ย.65) Administrator 52
96 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เม.ย.65 - ก.ย.65) Administrator 49
97 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Administrator 46
98 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านการการชำระภาษีป้าย Administrator 39
99 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขออนญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร Administrator 34
100 (ร้องเรียน) แจ้งไฟฟ้าตก หมู่ที่ 3 Administrator 43
101 ประกาศ การขอรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ท่านัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 96
102 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 Administrator 113
103 (ร้องเรียน) แจ้งซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุม หมู่ที่ 2 Administrator 40
104 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (18 ส.ค. 65) Administrator 165
105 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) Administrator 345
106 (ร้องเรียน) แจ้งรื้อถอนถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เนื่องจากชำรุด Administrator 60
107 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 113
108 ประกาศ เรื่อง การดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 113
109 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด จำนวน 1 อัตรา Administrator 118
110 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 157
111 ประกาศ เรื่อง การดำเนินงานโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ต.ท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 137
112 ประกาศ เรื่อง การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบ 2565 Administrator 119
113 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) Administrator 127
114 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ 2565 Administrator 116
115 ประกาศ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปอาหาร) Administrator 121
116 ประกาศ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี (การประดิษฐ์ลวดดัด) Administrator 109
117 ประกาศ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) Administrator 157
118 ประากศ โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาสต.ท่านัด ปี65 (ทำกระเป๋าผ้าใส่เหรียญ) Administrator 140
119 ขอเชิญร่วมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. Administrator 121
120 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาส่วนตำบล Administrator 103

หน้า 4 จาก 10