องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator -
2 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 Administrator 1
3 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว Administrator 10
4 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) Administrator 9
5 แนวทางการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมาย กรณี มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดและกิจการประเภทอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข Administrator 6
6 แนวทางปฏิบัติสำหรับตลาดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator 6
7 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 18
8 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือก นายกอบต.และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด ใหม่ Administrator 17
9 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด Administrator 6
10 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.ท่านัด Administrator 16
11 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด Administrator 13
12 ประกาศ รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด Administrator 31
13 ประกาศ เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด Administrator 16
14 ประกาศ เรื่อง การขอรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต. ปีงบ 2566 Administrator 8
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 16
16 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง Administrator 14
17 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนัหงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง Administrator 9
18 เปิดแล้ว...ศูนย์พักคอยชุมชนตำบลท่านัด ณ วิหารหลวงพ่อบ้านแหลม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี Administrator 101
19 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน Administrator 57
20 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง Administrator 20
21 ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Administrator 17
22 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator 39
23 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 44
24 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปีงบ 2564 Administrator 49
25 ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 34
26 ประกาศ เรื่องการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลสงกรานต์ 2564) Administrator 44
27 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำการศึกษา 2564 Administrator 601
28 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 Administrator 74
29 ประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสีหมอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Administrator 49
30 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 35

หน้า 1 จาก 8