องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 ประกาศ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 58
152 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 Administrator 237
153 รายงานผลการทดลองคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2564)ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 222
154 ตารางแผนการส่งน้ำรายสัปดาห์ฤดูแล้ง ประจำปี พ.ศ.2565 Administrator 185
155 ประกาศ เรื่อง ประกาศช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Administrator 108
156 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 Administrator 106
157 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ (เทศาลปีใหม่) ประจำปีประมาณงบ 2565 Administrator 129
158 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ Administrator 137
159 ประกาศผลนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 208
160 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 Administrator 169
161 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว Administrator 141
162 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) Administrator 182
163 แนวทางการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมาย กรณี มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดและกิจการประเภทอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข Administrator 133
164 แนวทางปฏิบัติสำหรับตลาดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator 167
165 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 181
166 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด Administrator 135
167 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.ท่านัด Administrator 169
168 ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ปี 2564 Administrator 107
169 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปี 2564 Administrator 132
170 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบ 2564 Administrator 112
171 ประชาสัมพันธ์การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 126
172 ประกาศ เรื่อง การขอรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต. ปีงบ 2566 Administrator 150
173 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 194
174 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง Administrator 141
175 เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ Administrator 105
176 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนัหงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง Administrator 130
177 เปิดแล้ว...ศูนย์พักคอยชุมชนตำบลท่านัด ณ วิหารหลวงพ่อบ้านแหลม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี Administrator 486
178 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน Administrator 242
179 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง Administrator 304
180 ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Administrator 142

หน้า 6 จาก 10