องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อุทุมพร 117
212 ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อุทุมพร 122
213 ประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 อุทุมพร 133
214 ประกาศ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 อุทุมพร 131
215 ประกาศ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราบต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 อุทุมพร 119
216 ประกาศ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 อุทุมพร 109
217 ประกาศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2561 อุทุมพร 132
218 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการคตลาด พ.ศ.2561 อุทุมพร 124
219 ประกาศ เรื่อวฃง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561 อุทุมพร 155
220 ประกาศ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต ต.ท่านัด พ.ศ.2561 อุทุมพร 103
221 ประกาศ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขต ต.ท่านัด พ.ศ.2561 อุทุมพร 110
222 ประกาศ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 อุทุมพร 113
223 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561 อุทุมพร 115
224 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 อุทุมพร 131
225 ประกาศ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 อุทุมพร 123
226 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 อุทุมพร 119
227 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2561 อุทุมพร 137
228 ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บภาษีของ อบต.ท่านัด ประจำปี พ.ศ.2561 อุทุมพร 90
229 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางขั้นตอนในการปฏิบัติตามคู่มือ เรื่อง ร้องเรียบร้องทุกข์ อุทุมพร 153
230 ประกาศ เรื่อง การกำหนดส่วราชการ การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งส่วนราชการภายในฯ อุทุมพร 128
231 ประกาศ เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด อุทุมพร 220
232 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Preformance Assessment : LPA อุทุมพร 631
233 ประกาศ เรื่อง มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อุทุมพร 129
234 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) อุทุมพร 129
235 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ของ อบจ. อุทุมพร 323
236 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อุทุมพร 95
237 คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียบ/ร้องทุกข์ อุทุมพร 146
238 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น อุทุมพร 151
239 ประกาศ เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ อุทุมพร 169
240 คำสั่ง เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ อุทุมพร 439

หน้า 8 จาก 8