องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 136
242 มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผูัปกครองของ ศพด.บ้านรางสีหมอก Administrator 642
243 แผนปฏิบัติการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563 Administrator 183
244 ฐานข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตตำบลท่านัด Administrator 175
245 เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 อุทุมพร 190
246 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อุทุมพร 148
247 รายชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ Administrator 457
248 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินผลพนักงานส่วนตำบล อุทุมพร 171
249 แหล่งท่องเที่ยวใน ต.ท่านัด Administrator 163
250 แหล่งเรียนนรู้ชุมชนตำบลท่านัด ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ม.2 Administrator 182
251 เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมก้นจีบ Administrator 214
252 วิธีการแปรรูปมะพร้าว ม.2 ต.ทา่นัด Administrator 180
253 ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย อุทุมพร 251
254 ประกาศ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อุทุมพร 162
255 ประกาศ เรื่อง ห้ามเผาไร่นาขยะโดยเด็ดขาดในพื้นที่ตำบลท่านัด อุทุมพร 183
256 ประกาศ เรื่อง ประกาศจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลท่านัด Administrator 150
257 ไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยว Administrator 151
258 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูอายุและพิการ Administrator 174
259 ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 175
260 ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ อุทุมพร 187
261 ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 อุทุมพร 487
262 ฐานข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย Administrator 164
263 ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อุทุมพร 188
264 ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อุทุมพร 190
265 ประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 อุทุมพร 208
266 ประกาศ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 อุทุมพร 230
267 ประกาศ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราบต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 อุทุมพร 197
268 ประกาศ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 อุทุมพร 185
269 ประกาศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2561 อุทุมพร 244
270 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการคตลาด พ.ศ.2561 อุทุมพร 195

หน้า 9 จาก 10