องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผอ.กองการศึกษา) Administrator 130
62 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (5 ตำแหน่ง) Administrator 105
63 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 Administrator 91
64 ประกาศผลคะแนนสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแล (ทักษะ) Administrator 132
65 ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) Administrator 86
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก Administrator 199
67 ค.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปีงบ 2566 Administrator 94
68 ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภา อบต.ท่านัด Administrator 102
69 บัญชีรายชื่อศูนย์กีฬาตำบลท่านัด Administrator 137
70 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) Administrator 114
71 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง ประเภท ของพนักงานจ้างให้สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนดฯ Administrator 82
72 เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 77
73 เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปีงบ 2566 Administrator 89
74 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 260
75 รณรงค์ "สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์" Administrator 318
76 เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 122
77 เรื่อง การดำเนินการโครงการลดการเกิดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 81
78 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2565 พีรยุทธ์ 63
79 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา ประจำปี2565 พีรยุทธ์ 56
80 รายงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2565 Administrator 341
81 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM25 Administrator 150
82 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 81
83 ประกาศการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 110
84 No Gift Policy "งดให้ งดรับ" Administrator 146
85 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. Administrator 217
86 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง คบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 (ซอยศาลอั้งเสี่ย ช่วงที่2) Administrator 109
87 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6 Administrator 134
88 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมลคล Administrator 103
89 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมหน่วยงานเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 88
90 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator 109

หน้า 3 จาก 10