องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ตารางแผนการส่งน้ำรายสัปดาห์ฤดูแล้ง ประจำปี พ.ศ.2565 Administrator 117
62 ประกาศ เรื่อง ประกาศช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Administrator 42
63 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 Administrator 31
64 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ (เทศาลปีใหม่) ประจำปีประมาณงบ 2565 Administrator 59
65 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ Administrator 66
66 ประกาศผลนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 107
67 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 Administrator 85
68 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว Administrator 74
69 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) Administrator 93
70 แนวทางการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมาย กรณี มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดและกิจการประเภทอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข Administrator 58
71 แนวทางปฏิบัติสำหรับตลาดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator 79
72 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 96
73 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือก นายกอบต.และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด ใหม่ Administrator 118
74 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด Administrator 66
75 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.ท่านัด Administrator 89
76 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด Administrator 92
77 ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ปี 2564 Administrator 36
78 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปี 2564 Administrator 55
79 ประกาศ รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด Administrator 292
80 ประกาศ เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด Administrator 138
81 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบ 2564 Administrator 40
82 ประชาสัมพันธ์การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 38
83 ประกาศ เรื่อง การขอรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต. ปีงบ 2566 Administrator 69
84 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 83
85 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง Administrator 71
86 เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ Administrator 34
87 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนัหงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง Administrator 64
88 เปิดแล้ว...ศูนย์พักคอยชุมชนตำบลท่านัด ณ วิหารหลวงพ่อบ้านแหลม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี Administrator 346
89 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน Administrator 143
90 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง Administrator 149

หน้า 3 จาก 8