องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) Administrator 14
2 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูล่สวนบุคคล (Persanal Data Privacy Policy) Administrator 11
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนบัสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 12
4 ประกาศมาตราการจัดในกรณีตรวจสอบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.ท่านัด Administrator 21
5 ประกาศมาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวตสอบพบการทุจริต Administrator 25
6 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 Administrator 14
7 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 Administrator 7
8 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 12 เดือน Administrator 30
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570 Administrator 29
10 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน Administrator 54
11 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 65 Administrator 59
12 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 Administrator 91
13 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 รอบ 12 เดือน Administrator 45
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 Administrator 57
15 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ Administrator 44
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน Administrator 103
17 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 64 Administrator 314
18 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2564 Administrator 98
19 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรม ปี 63 Administrator 79
20 ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรีใสสะอาด Administrator 102
21 ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 119
22 ประกาศ หลักธรรมาภิบาลในการทำงานการจัดการองค์การรู้ Administrator 85
23 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 Administrator 92
24 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 Administrator 104
25 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 121

หน้า 1 จาก 2