องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศมาตราการจัดในกรณีตรวจสอบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.ท่านัด Administrator 7
2 ประกาศมาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวตสอบพบการทุจริต Administrator 9
3 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 12 เดือน Administrator 8
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570 Administrator 11
5 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน Administrator 39
6 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 65 Administrator 44
7 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 Administrator 70
8 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 รอบ 12 เดือน Administrator 31
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 Administrator 39
10 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ Administrator 29
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน Administrator 88
12 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 64 Administrator 297
13 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2564 Administrator 89
14 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรม ปี 63 Administrator 73
15 ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรีใสสะอาด Administrator 83
16 ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 105
17 ประกาศ หลักธรรมาภิบาลในการทำงานการจัดการองค์การรู้ Administrator 73
18 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 Administrator 78
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 Administrator 86
20 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 108
21 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบ 63 Administrator 88
22 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ปีงบ 63 Administrator 191
23 ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ Administrator 224
24 เข้าร่วมการฝึกอบรมตาม ค.ฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างอปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ปีงบ 2563 Administrator 88
25 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 105

หน้า 1 จาก 2