องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน Administrator 24
2 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 64 Administrator 28
3 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2564 Administrator 18
4 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรม ปี 63 Administrator 15
5 ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรีใสสะอาด Administrator 21
6 ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 27
7 ประกาศ หลักธรรมาภิบาลในการทำงานการจัดการองค์การรู้ Administrator 17
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 64 Administrator 18
9 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 Administrator 20
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 Administrator 16
11 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 47
12 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบ 63 Administrator 32
13 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ปีงบ 63 Administrator 76
14 ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ Administrator 75
15 เข้าร่วมการฝึกอบรมตาม ค.ฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างอปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ปีงบ 2563 Administrator 29
16 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 42
17 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 อุทุมพร 37
18 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินับคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบ 2562 Administrator 24
19 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้อยเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 26
20 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 27
21 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 อุทุมพร 31
22 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 อุทุมพร 29
23 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อุทุมพร 62
24 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 อุทุมพร 32
25 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 Administrator 10

หน้า 1 จาก 2