องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) Administrator 12
2 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 Administrator 47
3 รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ของ อบต.ท่านัด (รอบ 12 เดือน) Administrator 53
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566 Administrator 55
5 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566 Administrator 61
6 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 Administrator 29
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 Administrator 17
8 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 38
9 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 42
10 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ปีงบ 2566 Administrator 47
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต ปีงบ 2566 (รอบ 12 เดือน) Administrator 105
12 รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ของ อบต.ท่านัด (รอบ 6 เดือน) Administrator 127
13 รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ของ อบต.ท่านัด ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน Administrator 78
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) Administrator 114
15 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 119
16 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ 66 Administrator 81
17 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 Administrator 70
18 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) Administrator 90
19 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูล่สวนบุคคล (Persanal Data Privacy Policy) Administrator 84
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนบัสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 89
21 ประกาศมาตราการจัดในกรณีตรวจสอบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.ท่านัด Administrator 87
22 ประกาศมาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวตสอบพบการทุจริต Administrator 94
23 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 Administrator 94
24 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 Administrator 110
25 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 12 เดือน Administrator 120

หน้า 1 จาก 3