องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 64 Administrator 1
2 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2564 Administrator 6
3 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรม ปี 63 Administrator 1
4 ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรีใสสะอาด Administrator 4
5 ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 4
6 ประกาศ หลักธรรมาภิบาลในการทำงานการจัดการองค์การรู้ Administrator 3
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 64 Administrator 2
8 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 Administrator 1
9 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 34
10 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบ 63 Administrator 23
11 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ปีงบ 63 Administrator 26
12 ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ Administrator 21
13 เข้าร่วมการฝึกอบรมตาม ค.ฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างอปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ปีงบ 2563 Administrator 19
14 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 34
15 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 อุทุมพร 27
16 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินับคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบ 2562 Administrator 15
17 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้อยเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 20
18 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 17
19 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 อุทุมพร 19
20 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 อุทุมพร 19
21 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อุทุมพร 41
22 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 อุทุมพร 22
23 ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อุทุมพร 95