องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต ปีงบ 2566 Administrator 2
2 รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ของ อบต.ท่านัด Administrator 36
3 รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ของ อบต.ท่านัด ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน Administrator 35
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน Administrator 30
5 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 76
6 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ 66 Administrator 32
7 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 Administrator 27
8 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) Administrator 44
9 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูล่สวนบุคคล (Persanal Data Privacy Policy) Administrator 42
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนบัสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 45
11 ประกาศมาตราการจัดในกรณีตรวจสอบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.ท่านัด Administrator 46
12 ประกาศมาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวตสอบพบการทุจริต Administrator 53
13 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 Administrator 45
14 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 Administrator 54
15 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 12 เดือน Administrator 75
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570 Administrator 61
17 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน Administrator 78
18 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 65 Administrator 82
19 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 Administrator 115
20 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 รอบ 12 เดือน Administrator 66
21 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 Administrator 82
22 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ Administrator 68
23 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน Administrator 124
24 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 64 Administrator 343
25 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2564 Administrator 118

หน้า 1 จาก 2