องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสอดส่อง ดูแลเฝ้าระวัง รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

และแจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

alt

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลท่านัด
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.


หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.30 น.


**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี**

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

สมาชิกสภาอบต.

alt

นายพิทักษ์ ปุจฉาการ

ประธานสภา อบต.

alt

นายสุชาติ ชิ้นประกอบเกิด

รองประธานสภา อบต.

alt

นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง

เลขานุการสภา อบต.

alt

นายปิยวัฒน์ เกษรเทียน

สมาชิกสภาฯ ม.1

alt

นายปิยะวัฒน์ แสงบัณฑิต

สมาชิกสภา ม.2


alt

นายวัฒนสันต์ ตั๊นธรรม

สมาชิกสภา ม.4


alt

นางรัชฎาภรณ์ ซื่อสัตย์

สมาชิกสภา ม.5

alt

นายวิโรจน์ เอี้ยวสุวรรณ

สมาชิกสภา ม.7

alt

นายมนตรี เกษตรธนสิน

สมาชิกสภา ม.8

 

หน้า 4 จาก 6