องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสอดส่อง ดูแลเฝ้าระวัง รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

และแจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

alt

แผ่นพับ การจัดการขยะในครัวเรือน

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

alt

แผ่นพับ รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

alt

ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (1 ธค 65)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (1 ธค 65)

หน้า 4 จาก 10