องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

สมาชิกสภาอบต.

alt

นายพิทักษ์ ปุจฉาการ

ประธานสภา อบต.

alt

นายสุชาติ ชิ้นประกอบเกิด

รองประธานสภา อบต.

alt

นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง

เลขานุการสภา อบต.

alt

นายปิยวัฒน์ เกษรเทียน

สมาชิกสภาฯ ม.1

alt

นายปิยะวัฒน์ แสงบัณฑิต

สมาชิกสภา ม.2


alt

นายวัฒนสันต์ ตั๊นธรรม

สมาชิกสภา ม.4


alt

นางรัชฎาภรณ์ ซื่อสัตย์

สมาชิกสภา ม.5

alt

นายวิโรจน์ เอี้ยวสุวรรณ

สมาชิกสภา ม.7

alt

นายมนตรี เกษตรธนสิน

สมาชิกสภา ม.8

 

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570

alt

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

หน้า 5 จาก 6