องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลท่านัด
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.


หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.30 น.


**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี**

 

ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

alt

คณะผู้บริหาร

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

นายสมบัติ เพ็ญศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

โทร.081-3758289

alt

นายนุชิต ฐิติชัยศรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 081-9440975

alt

นายกิตติศักดิ์ ทองระหง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 086-8088833

alt

นายนิทัศ ศิริธนิกุล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 089-9664516

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

หน้า 5 จาก 10